Regulamin

Regulamin

Właścicielem serwisu internetowego mieszczącego się pod adresem internetowym Fotodedyk.pl jest firma FOTODEDYK Dorota Radlak, 46-300 Olesno, ul. Małe Przedmieście 30, NIP: 5761008549

  • Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu FOTODEDYK.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.

  • Za zlecone usługi płacimy:

  • PRZELEWEM - przedpłatę na konto:ING nr: 13 1050 1171 1000 0092 6303 7328, dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu.

1. Wstęp

Wszystkie zlecenia fotograficzne jak i zamówienia związane z zakupem albówmów fotograficznych, przyjmowane przez serwis www.Fotodedyk.pl realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Postanowienia ogólne.

Właścicielem serwisu, także Zleceniobiorcą usług jest firma: FOTODEDYK Dorota Radlak z siedzibą w Oleśnie, ul. Małe Przedmieście 30
Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratorium firmy FOTODEDYK Dorota Radlak zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.Fotodedyk.pl
Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Zleceniodawcą.
Usługi serwisu www.Fotodedyk.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego graficznych plików zdjęciowych oraz na przesyłaniu ich na adres firmy na nośnikach (CD, DVD, pendrive, karty pamięci) celem wywołania zdjęć lub zakupu albumów fotograficznych stanowiących również ofertę handlową firmy FOTODEDYK Dorota Radlak - na warunkach określonych przez Zleceniodawcę i odesłaniu ich za pośrednictwem poczty lub kuriera. Usługi www.Fotodedyk.pl.eu mają odpłatny charakter.
Serwis internetowy www.Fotodedyk.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
Zlecenie jest wiążące dla firmy FOTODEDYK Dorota Radlak jedynie wówczas, gdy w ciągu 7 dni roboczych nastąpi zapłata na wskazane konto i gdy zlecenie jest kompletne. Do czasu zaksięgowania wpłaty na konto lub wyboru płatności przy odbiorze zlecenie jest traktowane jako oferta niewiążąca.

3. Prawa autorskie.

Zleceniodawca wysyłając zamówienie oświadcza ,że jest właścicielem praw do powielania i korzystania z materiałów (plików) przekazanych Zleceniobiorcy . Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich przez Zleceniodawcę.

4. Zleceniodawca.

Zleceniodawcą (Użytkownikiem) serwisu internetowego www.Fotodedyk.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych .
Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy www.Fotodedyk.pl oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych.
Serwis www.Fotodedyk.pl.eu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, ale nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.

5. Zamawianie.

Serwis www.Fotodedyk.pl umożliwia zamawianie odbitek określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu.
Zleceniodawca zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do naświetlenia. Laboratorium FOTODEDYK Dorota Radlak stara się nie ingerować w przysłane pliki cyfrowe, chyba, że wyraźnie wymagają one korekty barwnej lub gęstościowej. Pliki cyfrowe przesłane do firmy FOTODEDYK Dorota Radlak powinny być przygotowane w odpowiednich proporcjach boków dla danego formatu zdjęcia (syndrom "obciętych głów").
Warunkiem umożliwiającym zrealizowanie zlecenia jest: prawidłowe wypełnienie formularza zlecenia tzn.:. wybranie plików, ilości odbitek, formatu, rodzaju papieru, itp. Określenie sposobu odbioru zlecenia. Określenie formy płatności.

6. Realizacja zamówienia

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie.
Dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres wskazanym przez Zleceniodawcę. Koszty przesyłki pobierane są zgodnie z cennikiem www.Fotodedyk.pl.eu. Całość kosztów pokrywa Zleceniodawca.
Zlecenia mieszane ( odbitki + album ) wysyłamy po wykonaniu kompletnego zamówienia.
Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie firmie FOTODEDYK Dorota Radlak oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.
Firma FOTODEDYK Dorota Radlak uprawniona jest do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
1. w przypadku gdy w sytuacji, nawiązanie kontaktu z Klientem na podany przez niego numer telefonu nie powiedzie się i Klient nie potwierdzi zamówienia;
2. w przypadku gdy w sytuacji Klient nie dostarczy zdjęcia w jakości lub formacie odpowiednim do wykonania zamówienia;
3. w przypadku gdy zdjęcie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Pod pojęciem anulowania zamówienia , należy rozumieć przysługujące firmie FOTODEDYK Dorota Radlak umowne prawo odstąpienia, z którego może skorzystać w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcia umowy z Klientem).
W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

7. Formy płatności.

Rozliczenie transakcji odbywa się w następujący sposób: płatność natychmiastowa przez serwis Przelewy24, płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, wyboru płatności przy odbiorze.
Zlecenie opłacone przelewem bankowym będzie przekazana do realizacji w chwili odnotowania wpłaty na koncie Właściciela Serwisu. Jeśli w ciągu 7 dni nie zostanie odnotowana wpłata zlecenie będzie anulowane.
W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej zlecenie przekazywane jest do realizacji.

8. Rezygnacja ze zlecenia.

Reklamacje można składać pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania kompletnego zlecenia.
Serwis www.Fotodedyk.pl nie dopowiada za jakość wykonanych odbitek, jeżeli na jej poziom mają wpływ parametry przesłanych plików.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zlecenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub z winy Zleceniodawcy.
Nie odpowiadamy jeśli przekazane przez Zleceniodawcę nośniki ( CD, DVD, pendrive, karty pamięci) zostaną zgubione lub zniszczone podczas transportu przez kuriera bądź inny środek transportu.
Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, by odwzorowanie barw na odbitkach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować 100% zgodności z każdym monitorem. Zażalenia związane z różnorodnością gustu i upodobań Zleceniodawcy nie będą uwzględniane.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty lub kuriera, koszty przesyłki pokrywa Zleceniodawca.
Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy zamówionymi zdjęciami, a zawartością przesyłki w terminie 7 dni od odbioru zdjęć.

9. Odpowiedzialność.

Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikających z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Zleceniobiorca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić Zleceniodawcę.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zleceniu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak możliwość nie wykonania zlecenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub naruszające obowiązujące prawo.
Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Zleceniodawcy, jako niepodlegającego realizacji.

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Moje konto
* Skrócony Cennik
Format Cena już od ...
9x13 (błysk) 0,65 PLN
9x13 (mat) 0,65 PLN
10x15 (błysk) 0,65 PLN
10x15 (mat) 0,65 PLN
10x15 (PORTRA) 2,00 PLN
13x18 (błysk) 1.00 PLN
13x18 (mat) 1.00 PLN
13x18 (PORTRA) 3.00 PLN
15x21 (błysk) 2.00 PLN
15x21 (mat) 2.00 PLN
15x21 (PORTRA) 5,00 PLN

* podane ceny obowiązują powyżej 1000 szt.

Zobacz pełny cennik

 

 

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero